انواع چسب

چسب دوطرفه T.A.T

در مواردی مانند لبه فلکسی و با کلیپس و مغزی استفاده می شود