دانلود نرم افزار

لوگونام نرم افزارشرکت سازندهحجملینک دانلود
دانلود نرم افزار HD2013 HD2016_V6.0.2 Huidu Controllers 28 MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار HD2013 HD2014_V2.0.125 Huidu Controllers 24 MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار HD2014 LedArt.1.2.2.1 only for C1/C3 Huidu Controllers 51 MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
HDPlayer.3.3.72.0 A601/602/603,A30/30+,C10/C30,D10/20/30 Huidu Controllers 94 MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار HD2014 LEDStudioV12.58-RCG-Readback Linsn 55 MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار LEDSign LEDShowT9 11.32   For A8 and T9 LED Card Color Light 17 MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار LEDSign PowerLed 2.72 LongGreat TF Controllers 1.19 MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار LEDArt Led Editor V9 Xixun Controllers 15.9 MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار LEDCenter LED Set V2.0 Xixun Controllers 1.08 MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار LEDArt Led Editor V10 ویژه K10 Xixun Controllers 41.1 MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار LEDCenter LED Set V2.0 ویژه K10 Xixun Controllers 3.46 MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار LEDCenter HDR برنامه ایرانی محصول ایران 1.5 MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار LEDSet SWiSH Max3 جهت ساختن انیمیشن 37.4 MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار LEDEditor فونتهای فارسی 7.29 MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار LEDEditor Win RAR جهت بازکردن فایلهای فشرده 1.31 MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

 

فایل تنظیمات کارت کنترلدانلود نرم افزار HD2014دانلود نرم افزار LEDCenterدانلود نرم افزار HD2014دانلود نرم افزار LEDSignدانلود نرم افزار HD2014
نوع ماژول    C1 ، C3 D3 , D1 D30 , D10M10, M20, M31,C10 کنترولرهای Linsn کنترولرهای A8-5AF کنترولرهای nova

P10 single color

دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات

P10-RGB-16x16 8500CD Green board 

دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات

P10-RGB-16x16 7000CD Green board

دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات

P10-RGB-16x16 8500CD blueA+ board

دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات

P10-3in1-V1.12--V1.02

دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات

P10-3in1-16x32-5000cd-V1.0

دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات

P16-RGB-7000CD-256x256

دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات

P20-2RGB-hub08

دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات

P20-2RGB-hub12

دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات

P20-2RGB-hub40

دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات

P10-RG-hub12

دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات

P13-3in1- 5000CD - 7000CD

دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات

P8-3in1-5500CD

دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات

P4 - P5 - 1800CD - indoor

دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات

P3 - 1800CD - indoor

دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات دانلود فایل تنظیمات

 

 HD2013 v4.15 به همراه تقویم فارسی  

 

 

 

 

 

 

 دانلود نرم افزار HD2014

 

 

 

 

                        751KB

         

 

                         697KB

 

 

                           2MB 

 

فایل های کانفینگ                

 

 

آموزش کانفینگ C1-3

 

 

نرم افزار برد کنترل U6        

دانلود فایل

 

دانلود فایل

 

 

دانلود فایل 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                  دانلود نرم افزار برد کنترل تلاش آذر از اینجا

                                                                                                                                         حجم تقریبی فایل: 20 مگابایت  

 
 
 
 

       

 

دانلود جدیدترین ورژن نرم افزار ، ورژن 4.1 :

 

  دانلود SE plus v4.1

 

دانلود فیلم آموزشی جدید